School - Training

Microbrain Education Technology ศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต เป็นสถาบันการเรียนการสอนด้านการเขียนและสร้าง Robotics โดยมุ่งเน้นฝึกสอนและให้ความรู้แก่น้องๆ เยาวชน หรือบุคคลที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี ได้เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านหุ่นยนต์ ด้านระบบอัตโนมัติ ระบบสมองกลฝังตัว พร้อมทั้งวางพื้นฐานคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และการเขียนโปรแกรม Coding ภาษาต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในอนาคต

ติดต่อจัดอบรม


จำนวนนักเรียน

TOGETHER GO WIDELY

WORKING TEAM


BECOME A PARTNER


 062-997-9544